LƯU THỊ PHÚC
HIỆU TRƯỞNG 
 Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
 Học hàm, học vị: 
 Điện thoại: 02583 911464
 Email: ltphuc.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
 Giới thiệu sơ bộ: 

 

NGUYỄN THỊ KIM MY
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Phó bí thư chi bộ
 Học hàm, học vị: 
 Điện thoại: 02583 911271
 Email: ntkmy.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
 Giới thiệu sơ bộ: