TRẦN THỊ BẢO CHÂU
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn
Học hàm, học vị:
Điện thoại: 01213566968
Email: ttbchau.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:

 

NGUYỄN THỊ VIÊN DUNG
Chức vụ: Phó chủ tịch Công Đoàn
Học hàm, học vị:
Điện thoại: 
Email: ntvdung.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ: