TRẦN THỊ BẢO CHÂU
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn
Học hàm, học vị: Đại học sư phạm Tiểu học
Điện thoại: 01213566968
Email: ttbchau.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:

 

NGUYỄN THỊ VIÊN DUNG
Chức vụ: Phó chủ tịch Công Đoàn
Học hàm, học vị: Đại học sư phạm Tiểu học
Điện thoại: 0982249461
Email: ntvdung.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:

 

NÔNG THỊ ÁNH THU
Chức vụ: Ủy viên
Học hàm, học vị: Đại học sư phạm Tiểu học
Điện thoại: 0972821822
Email: ntathu.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
 

 

NGUYỄN THỊ XUÂN TRÂM
Chức vụ: Ủy viên
Học hàm, học vị: Cao đẳng sư phạm Mỹ thuật
Điện thoại: 0935901624
Email: ntxtram.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:

 

LƯƠNG THỊ HẢI HƯNG
Chức vụ: Uỷ viên
Học hàm, học vị: Cao đẳng SP âm nhạc
Điện thoại: 0987813814
Email: lthhung.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ: