LƯU THỊ PHÚC
 Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
 Học hàm, học vị:
 Điện thoại: 02583 911464
 Email: ltphuc.c1vgia2.vn@khanhhoa.edu.vn
 Giới thiệu sơ bộ:

 

HOÀNG BÍCH NGỌC
 Chức vụ: Phó hiệu trưởng
 Học hàm, học vị:
 Điện thoại: 
 Email: hbngoc.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
 Giới thiệu sơ bộ:

 

TRẦN THỊ BẢO CHÂU
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn
Học hàm, học vị:
Điện thoại: 01213566968
Email: ttbchau.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ: