PHAN THỊ HỒNG LOAN
Chức vụ: Tổ trưởng khối 1
Học hàm, học vị: Đại học SP tiểu học
Điện thoại: 0772535993
Email: pthloan.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:

 

NGUYỄN THỊ VIÊN DUNG 
Chức vụ: Tổ trưởng khối 2
Học hàm, học vị:
Điện thoại: 
Email: ntvdung.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:

 

TRẦN THỊ BẢO CHÂU
Chức vụ: Tổ trưởng khối 3
Học hàm, học vị:
Điện thoại: 01213566968
Email: ttbchau.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:

 

NÔNG THỊ ÁNH THU
Chức vụ: Tổ trưởng khối 4
Học hàm, học vị:
Điện thoại: 
Email: ntathu.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:

 

VÕ THỊ TUYẾT
Chức vụ: Tổ trưởng khối 5
Học hàm, học vị:
Điện thoại:
Email: vttuyet.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ: