PHAN THỊ HỒNG LOAN
Chức vụ: Tổ trưởng khối 1
Học hàm, học vị: Đại học SP tiểu học
Điện thoại: 0772535993
Email: pthloan.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
HUỲNH BÍCH NGÂN
Chức vụ: Tổ phó
Học hàm, học vị: Đại học SP tiểu học
Điện thoại: 0382062049
Email: hbngan.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
NGUYỄN THỊ THANH NGUYÊN
Chức vụ: giáo viên
Học hàm, học vị: Đại học SP tiểu học
Điện thoại: 
Email: nttnguyen.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
NGUYỄN THỊ THẢO LY
Chức vụ: giáo viên 
Học hàm, học vị: Cao đẳng SP Tiểu học
Điện thoại:
Email: nttly.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
PHẠM VĂN VŨ
Chức vụ: TPT
Học hàm, học vị: Đại học SP Tiểu học
Điện thoại:
Email: pvvu.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
TRẦN VĂN KHÁNH
Chức vụ: Gv thể dục
Học hàm, học vị: Đại học SP 
Điện thoại:
Email: tvkhanh.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG
Chức vụ: GV anh văn
Học hàm, học vị: Cao đẳng
Điện thoại:
Email: ntbhuong.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ: