NGUYỄN THỊ VIÊN DUNG
Chức vụ: Tổ trưởng khối 2
Học hàm, học vị: Đại học SP tiểu học
Điện thoại: 0982249461
Email: ntvdung.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
TRƯƠNG THỊ BÌNH NHI
Chức vụ: GV
Học hàm, học vị: Cao đẳng SP Anh văn
Điện thoại: 
Email: 
Giới thiệu sơ bộ: Giáo viên hợp đồng
TRẦN THỊ BÍCH THANH
Chức vụ: giáo viên
Học hàm, học vị: Cao đẳng SP tiểu học
Điện thoại:
Email: ttbthanh.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
NGUYỄN THỊ KIM CÚC
Chức vụ: giáo viên 
Học hàm, học vị: Cao đẳng SP Tiểu học
Điện thoại:
Email: ntkcuc.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ: