TRẦN THỊ BẢO CHÂU
Chức vụ: Tổ trưởng
Học hàm, học vị: Đại học SP tiểu học
Điện thoại:
Email: ttbchau.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
VĂN THỊ KIM LIÊN
Chức vụ: Tổ phó
Học hàm, học vị: Cao đẳng SP tiểu học
Điện thoại:
Email: vtklien.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
TẠ THANH KIM TUYẾN
Chức vụ: GVCN
Học hàm, học vị: Cao đẳng SP tiểu học
Điện thoại:
Email: ttktuyen.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
TRẦN THỊ HỒNG THANH
Chức vụ: GVCN
Học hàm, học vị: Đại học SP tiểu học
Điện thoại:
Email: tththanh.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
TRẦN THỊ LIẾN
Chức vụ: GV
Học hàm, học vị: Đại học SP  
Điện thoại:
Email: ttlien.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
NGUYỄN THỊ XUÂN TRÂM
Chức vụ: GV Mỹ thuật
Học hàm, học vị: Cao đẳng
Điện thoại:
Email: ntxtram.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
LÊ THỊ KIM LOAN
Chức vụ: GVTH
Học hàm, học vị: Đại học SP tin
Điện thoại:
Email: ltkloan.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ: