NÔNG THỊ ÁNH THU
Chức vụ: Tổ trưởng
Học hàm, học vị: Đại học SP tiểu học
Điện thoại:
Email: ntathu.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
HỒ THỊ TRÂM
Chức vụ: GVCN
Học hàm, học vị: Cao đẳng SP tiểu học
Điện thoại:
Email: httram.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
LÊ THỊ KIM LOAN
Chức vụ: GVCN
Học hàm, học vị: ĐH SP tiểu học
Điện thoại:
Email: ltkloan.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
LƯU THỊ HỒNG NGÂN
Chức vụ: GV
Học hàm, học vị: ĐHSP tiểu học
Điện thoại:
Email: lthngan.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
PHẠM THỊ XUÂN CÚC
Chức vụ: GVCN
Học hàm, học vị: CĐSP tiểu học
Điện thoại:
Email: ptxcuc.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ: