VÕ THỊ TUYẾT
Chức vụ: Tổ trưởng
Học hàm, học vị: CĐ SP tiểu học
Điện thoại:
Email: vttuyet.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
VÕ THỊ MINH QUYÊN
Chức vụ: Tổ phó
Học hàm, học vị: ĐH SP tiểu học
Điện thoại:
Email: vtmquyen.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
LƯƠNG THỊ HẢI HƯNG
Chức vụ: GVÂN
Học hàm, học vị: CĐSP
Điện thoại:
Email: lthhung.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
NGUYỄN THỊ HÀ
Chức vụ: GVCN
Học hàm, học vị: CĐ SP tiểu học
Điện thoại:
Email: ntha.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
LÊ THỊ LÀI
Chức vụ: GVAV
Học hàm, học vị: Đại học SP AV
Điện thoại:
Email: ltlai.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
NGUYỄN THỊ HIẾU HẠNH
Chức vụ: Thư viện
Học hàm, học vị: 
Điện thoại:
Email: nthhanh.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
NGUYỄN THỊ HẠNH NHI
Chức vụ: GVMT
Học hàm, học vị: CĐSP
Điện thoại:
Email: nthnhi.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ: